Skip to main content

Markkinointi- ja asiakasviestintärekisteri

Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Päivitetty 31.8.2022

Rekisterinpitäjä

Nimi ja yhteystiedot
KK-Verve Oy / Verve Vakuutuskuntoutus
Isokatu 63, 90120 Oulu
puh. 044 7002 012

Y-tunnus: 2376740-7

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Rekisterin vastuuhenkilö:
Lääketieteellinen johtaja Mika Pekkonen
Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki
Puh. 0400 636 542, mika.pekkonen@verve.fi.

Rekisterin yhteyshenkilö:
Viestinnän asiantuntija Johanna Suutari
Puh. 044 414 1093, johanna.suutari@verve.fi

Rekisterin nimi

KK-Verve Oy:n vakuutuskuntoutuspalvelujen markkinointi- ja asiakasviestintärekisteri.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Henkilörekisteri sisältää henkilö-, organisaatio- ja muita tietoja Verve Vakuutuskuntoutuksen ja KK-Verve Oy:n kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten (jäljempänä yhdessä ”Verve”) palveluiden kohderyhmiin kuuluvista sekä palveluita ostaneista ja käyttäneistä luonnollisista henkilöistä (”Henkilö(t)”). Tietoja voidaan lisätä rekisteriin asiakassuhteen, asioinnin tai muun kontaktoinnin yhteydessä tai henkilön omasta pyynnöstä. Tämä rekisteri ei sisällä kuntoutujien asiakastietoja, joista on erillinen rekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on 

 • viestiä palveluistamme ja tapahtumistamme potentiaalisille ja nykyisille asiakkaille sekä yhteistyökumppaneillemme
 • asiakassuhteen hoito: palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen sekä asiakaspalvelu ja asiakasviestintä
 • kyselyiden, tutkimusten ja kartoituksien toteuttaminen palveluiden kehittämisessä ja palvelun käytössä.

Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot

 • Etu- ja sukunimi
 • Titteli
 • Osoite, postinumero ja -toimipaikka
 • Matkapuhelinnumero tai puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Kyselyyn, tutkimukseen, kartoitukseen annetut vastaukset
 • Muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot, kuten vaikkapa ruokavalioon liittyvät toiveet

Organisaatiotiedot

 • Organisaatio
 • Asema työpaikalla
 • Tehtäväalue organisaatiossa
 • Organisaation toimiala
 • Organisaation katuosoite, postiosoite, postinumero ja -toimipaikka
 • Puhelinnumero tai matkapuhelinnumero työhön
 • Työsähköpostiosoite

Henkilötietojen tietolähteet

 • Rekisteröidyn antamat tiedot
 • KK-Verve Oy:n asiakastietojärjestelmät (esimerkiksi uutiskirjeiden tilaajalistat)

Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointirekistereihin.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen tiedottamiseen ja palveluiden markkinointiin ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun: toimisto@verve.fi