Skip to main content

Kuntoutuja-asiakkaiden asiakasrekisteri

Kuntoutuja-asiakkaiden asiakastietojen käsittely- ja ylläpitorekisteri

REKISTERISELOSTE / INFORMOINTILOMAKE
Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Päivitetty 31.8.2022

Rekisterinpitäjä

Nimi ja yhteystiedot
KK-Verve Oy / Verve Vakuutuskuntoutus
Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki
puh. 044 7002 012

Y-tunnus: 2376740-7

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Rekisterin vastuuhenkilö:
Lääketieteellinen johtaja Mika Pekkonen,
puh. 0400 636 542, mika.pekkonen@verve.fi,
Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki

Yhteyshenkilö:
sihteeri Marja-Leena Hedberg,
puh. 044 700 2012, toimisto@verve.fi

Rekisterin nimi

KK-Verve Oy:n vakuutuskuntoutuspalvelujen kuntoutuja-asiakkaiden asiakastietojen käsittely- ja ylläpitorekisteri. (KuntoMaster ja Saga)

Rekisterin käyttötarkoitus

Kuntoutukseen tulevien asiakkaiden/olevien asiakkaiden tutkimuksen/kuntoutuksen suunnittelua, toteutusta ja jatkuvuutta varten (Asiakastietolaki 784/2021).

Tietoja käsitellään potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä annetun asetuksen (298/2009) mukaan.

Rekisterin tietosisältö

– Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tarvittaessa ammatti, läheinen henkilö.
– Kuntoutuspäätös ja sen mukana saadut asiakirjat.
– Kuntoutukseen liittyvät muut kuntoutujan luvalla hankitut asiakirjat.
– Opinto- ja työtodistukset.
– Tutkimustulokset.
– Kuntoutukseen liittyvät yhteydenotot.
– Sopimukset.
– Kuntoutuksen kesto.
– Kuntoutuksesta laadittu yhteenveto (palaute).

Säännönmukaiset tietolähteet

– Palvelun tilaajalta saadut tiedot.
– Kuntoutujalta itseltään saadut tiedot.
– Kuntoutujan luvalla eri paikoista hankitut tiedot.
– Kuntoutuksen aikana esille tulleet tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tarvittaessa
– palaute liitteineen palvelun tilaajalle
– kuntoutuslasku palvelun tilaajalle
– palaute kuntoutujan antaman luvan perusteella muihin paikkoihin
– palaute kuntoutujalle.

Tietoja luovutetaan viranomaisille kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella ja vain kyseisen asian vaatimassa laajuudessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

  1. Sähköisen asiakastietojärjestelmän käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Tietoja saavat ilman kuntoutujan suostumusta käyttää vain kuntoutujan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt ja siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät.
  2. Palvelinten varmistuskopiot otetaan tietohallinnon/Frendy Oy toimesta.

Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle annetaan tieto rekisteriin merkitsemisestä ja käyttötarkoituksesta. Rekisteriseloste on luettavissa myös toimipaikoissamme.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriasioita hoitavilta henkilöiltä, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679).

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä korjattava virheellinen tieto. Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679).

Pyyntö osoitetaan Verveen. Pyynnöstä kieltäytymistodistuksen antaa lääketieteellinen johtaja Mika Pekkonen, puh. 0400 636 542, mika.pekkonen@verve.fi.