Skip to main content
Esittelyssä Kirsi Rönkä, Verve Vakuutuskuntoutuksen kuntoutusasiantuntija.

Kuntoutusasiantuntijana itäisessä Suomessa – esittelyssä vakuutuskuntoutuksen asiantuntija Kirsi Rönkä

Verve Vakuutuskuntoutuksen riveissä kuntoutusasiantuntija Kirsi Rönkä on vielä suhteellisen uusi, mutta kuntoutusmaailmasta hänellä vankka kokemus. Kirsi aloitti Verve Vakuutuskuntoutuksen parissa alkuvuodesta 2023. Kiinnostus kuntoutusalaa kohtaan alkoi fysioterapeutin tutkinnosta, jonka jälkeen hän suoritti kansanterveystieteen opinnot ja kirjoitti gradun nuorten kuntoutuksesta.

Terveystieteiden maisterina Kirsi työskenteli pitkään järjestökentällä TATU ry:ssä, joka on valtakunnallinen tukiyhdistys tapaturman tai potilasvahingon kautta vammautuneille lapsille, nuorille ja heidän läheisilleen. Työskentely TATU ry:ssä ja sen kautta kertynyt tietotaito on antanut työkaluja nuorten ja läheisten ohjaamiseen, laaja-alaista ymmärrystä vammautuneen nuoren elämäntilanteen ymmärtämiseen sekä verkostoissa toimimiseen.

Verve Vakuutuskuntoutuksen riveissä Kirsi kohtaa ja auttaa asiakkaitamme Itä- ja Keski-Suomessa. Hänen työskentelee Kuopion ympäristössä, noin 200 kilometrin säteellä. Kirsin tuntemus alueellisista ja valtakunnallisista verkostoista tukee yhteistyötä ja erityisesti nuorten kanssa toimivat tahot ovat paljolti entuudestaan tuttuja.  

Vaikka Kirsi (kuvan keskellä vaaleassa paidassa) työskentelee kuntoutuksen asiantuntijana Itä-Suomen alueella yksin, hän on osa valtakunnallista Verven asiantuntijoiden tiimiä. Kuntoutusasiantuntijamme eripuolilta Suomea tapaavat viikoittain etänä ja tekevät kiinteää yhteistyötä myös asiakastyössä.

– Asiantuntijatyö olisi yksinäistä ilman tukea, ja kollegoiden monialainen osaaminen tukee valtavasti omaa työtä, kertoo Kirsi.

Kirsin asiakkaat saapuvat ammatilliseen kuntoutukseen vakuutusyhtiöiden toimeksiannolla

Usein ammatilliseen kuntoutukseen saapuvan asiakkaan toimintakyky on heikentynyt tapaturmasta tai työstä aiheutuneesta sairaudesta johtuen. Työ- ja toimintakykyä aletaan arvioimaan alkuhaastattelun jälkeen. Arviointi voi sisältää esimerkiksi asiakkaan ammattihistorian ja vahvuuksien tutkailua, vamman tuomien rajoitteiden pohtimista ja apuvälineiden tarvekartoitusta – eli käytännössä kaikkea sitä, mikä mahdollistaa työelämässä pysymisen tai paluun.

-Työkykyä arvioitaessa on tärkeää hyödyntää asiakkaan entistä uraa eli kokemusta ja työhistoriaa, mutta myös yhdistää haaveet tulevasta realistiseksi kokonaisuudeksi, Kirsi kuvailee.

Verve Vakuutuskuntoutus toimii puolueettomana ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijana asiakkaan ja vakuutusyhtiön rinnalla. 

Kirsin työpäivä sisältää siis paljon tapaamisia kuntoutusprosessin eri vaiheissa olevien asiakkaiden kanssa, mutta myös osallistumista esimerkiksi työkykyneuvotteluihin. Tehtävälistalta löytyy erinäisten asioiden selvittämistä, verkostojen kokoamista sekä lausuntojen kirjoittamista.

Ihmisten kohtaaminen ja merkityksellinen työ kuntoutuksen parissa motivoi

Kirsin työnkuvaa rikastuttavat eri-ikäiset asiakkaat. Nuorimmista asiakkaista osa on yläkouluikäisiä, joiden vamma vaikuttaa jatko-opintojen suunnitteluun ja edellyttää hyvää suunnittelua ja yhteistyötä verkoston kanssa. Yhteistyö on tiivistä verkoston osapuolien kuten läheisten, oppilaitosten edustajien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tällä edistetään nuoren kuntoutumista ja mahdollistetaan omannäköisen elämän rakentuminen vakavan vammautumisen jälkeen. Verkostoyhteistyö voi pitää sisällään esimerkiksi seurantaa siitä, miten opinnot etenevät ja mahdolliset jatko-opinnot rakentuvat.

Palvelurakenteiden uudistuessa Verven rooli ohjaavana ja koordinoivana tahona on korostunut. Palvelut saattavat olla valtakunnallisia ja vastuutahot epäselviä. Lisäksi kuormittavassa muutostilanteessa asiakkaat kaipaavat ohjausta ja tukea sekä kuntoutuksen asiantuntijaa rinnalleen. Esimerkiksi nuoren voi olla helpompi osallistua verkostopalaveriin tutun ihmisen kanssa.

Kun asiakas on siirtymässä opinnoista työelämään, pohditaan puolestaan työnantajan kanssa sitä, millaisia työtehtäviä ja millaista työaikaa asiakas pystyy tekemään. Seuranta jatkuu tarpeen mukaan jopa vuosia. 

– Tässä työssä parasta on ihmislähtöisyys. Ihmisten kohtaaminen on erittäin antoisaa, Kirsi korostaa.

– Aivovamman tai ammattitaudin myötä elämä muuttuu pysyvästi. Tärkeää on löytää asiakkaan kanssa hänen arjessaan merkityksellisimmät asiat ja olemassa olevat vahvuudet ammatillisen kuntoutuksen rakennuspalikoiksi. Tämä tekee erilaisten ihmisten kohtaamisesta mielekästä ja palkitsevaa, Kirsi tiivistää.

– Toisinaan näkemykset esimerkiksi työkykyisyydestä ja jatkosuunnitelmasta saattavat erota ja aiheuttaa ristiriitatilanteita. Kuitenkin se, että ihminen tulee nähdyksi, kuulluksi ja vakavasti otetuksi auttaa jo aloittamaan keskustelua.

Työkyvyn ja vaikkapa osa-aikaisenkin työn myötä asiakkaan elämään tulee paljon myönteisiä vaikutuksia. Työ voi esimerkiksi antaa mahdollisuuden uuden oppimiseen ja itseluottamuksen lisääntymiseen, tuoda sosiaalisia suhteita ja edistää taloutta.

Ammatillinenkuntoutus, Henkilöesittely, nuoret, vakuutuskuntoutus